මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව - අන්තර්ජාල ගත සේවා - වර්තමාන වාහන ලියාපදිංචිකිරීම් අංකය පෙන්වන්න
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව - වර්තමාන වාහන ලියාපදිංචිකිරීම් අංකය ලබාගන්න

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබාදෙන්නා වූ පවතින වාහන ලියාපදිංචිකිරීම් අංකය විමසීමේ සේවාව සදහා සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

පරිශීලකයන් විසින් විමසීමට අවශ්‍ය කරන වාහන කාණ්ඩය ‍තෝරා එම කාණ්ඩයේ අවසන් වශයෙන් ලියාපදිංචි කල වාහන අංකය බලා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

පවතිනවාහන ලියාපදිංචි කිරීම් අංකය විමසීමේ ක්‍රියාපිලිවෙල

  • කරුණාකර 'පවතින වාහන ලියාපදිංචිකිරීම් අංකය විමසීම' යන සේවාව රාජ්‍ය සේවා අතුරින් ‍තෝරාගන්න.
  • දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය වාහන කාණ්ඩය ‍තෝරාගන්න
  • ඉන්පසු 'සොයන්න' බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
  • පද්ධතිය මගින් එම කාණ්ඩයේ අවසන් වශයෙන් ලියාපදිංචි කල වාහන අංකය තිරය මත දක්වයි..

අතිරේක තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා කරුණාකර ඉ-සේවාව මගින් දී ඇති උපදේශයන් හා උදවු කියවන්න

ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තුමේන්තු වර්තමාන වාහන ලියාපදිංචිකිරීම් අංක ලබාගැනීමේ ඊ-සේවයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු
මෙම සේවාව භාවිතයෙන් ඔබට එක් එක් වාහන කාණ්ඩ සදහා අවසානයට නිකුත් කල ලියාපදිංචි අංකය සොයා ගත හැකිය.

කරුණාකර පහත ලැයිස්තුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය වාහන කාණ්ඩය තෝරන්න